Tidstabel

Frilandsmuseet 1897-1997: Tidstabel
Frilandsmuseet og Landboreformerne

Tidstabellen er ment som en hjælp til at danne sig et overblik over landbrugslovgivningen og indeholder kun nogle af de væsentligste årstal.
1733 Stavnsbåndet indføres for mænd mellem 14 og 36 år
1742
Stavnsbåndet udvides til at gælde for mænd mellem 9 og 40 år

1757
Der nedsættes en landvæsenkommission til “Landbrugets Fremtarv og Nytte”.

1758

1759
1760
Forordninger om udskiftning af overdrev mellem landsbyerne.
1764
Stavnsbåndet udvides til at gælde fra det 4. til det 40. år.
1769
Forordning om fæstets overgang til selveje mod en årlig afgift til godsejeren.
1769
Forbud mod nedlæggelse af bøndergårde indskærpes.
1769

1771 Forordning om “rimeligt og fastsat hoveri”.
1773 Efter Struenses fald ophørte reformforsøgene. En lov gav igen godsejerne frie hænder m.h.t. hoveri.
1776 Forordning om fællesskabets ophævelse (udskiftning af landsbyens jord).
1781 Forordning om udskiftning. De ældre bestemmelser blev her samlet, og det blev henstillet men ikke pålagt at skaffe jord til husmændene.
1786 Den store landbokommission nedsættes. Formål: at arbejde med hvad der kunne tjene til forbedring af bondestandens vilkår.
1786 Den Kongelige Kreditkasse oprettes. Selvejekøb.
1788 Ophævelse af stavnsbundet dog ikke for mænd mellem 14 og 36 år, derimod ophæves det for tidligere soldater.
1791 Godsejerens ret til at prygle gårdmænd og deres hustruer bliver ophævet. Hvorimod revselsesretten over husmænd og tjenestefolk bibeholdes.
1792 Godsejerne må påligne bønderne 4% rente af omkostningerne ved udskiftning, og de kunne efter endt udskiftning forhøje landgilden.
1795 Forordning: alt hoveri skal være fastsat inden 1797 for gårdmænd. 1799 Lov om et fast antal hoveridage, gælder dog ikke for husmænd.
1800 STAVNSBANDETS LØSNING TRåDTE I KRAFT FOR ALLE.
1800 Godserne kan frasælge fæstegods uden at miste skattefriheden.
1810 Tiende fastsættes til en bestemt årlig ydelse. Der gives mulighed for at betale med penge.
1848 Hoveriet endeligt fastsat for husmænd. Indtil da havde det været ubegrænset, og det blev først ophævet overalt omkring år 1900.
1899 Lov om tilvejebringelse af jordlodder til landarbejdere.
1919 Statshusmandslov.
1919 Lov om lens- og stamhuses m.v. overgang til fri ejendom.
Undervisningsmateriale fra Frilandsmuseets Skolestue, © 1988.
Må kopieres med kildeangivelse. Frilandsmuseets Jubilæumsside
©1997 Publikumsbiblioteket, Nationalmuseet
Opgave for eksempel en sammenligning mellem industriarbejdernes og landbrugsarbejdernes forhold, set i forhold til tid.